Wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy, weryfikacja kondycji finansowej kontrahentów,

Wywiad gospodarczy polega na poznaniu kontrahenta pod kątem jego możliwości płatniczych, wiarygodności, jego przeszłości, zamiarów, oraz posiadanego majątku co jest niezwykle istotne dla firm udzielających kredytu kupieckiego.
Nasz raport umożliwi Państwu sprawdzanie i weryfikację kondycji finansowej (sytuacji majątkowej, zadłużenia), wiarygodności, przeszłości oraz ewentualnie również możliwych zamiarów kontrahentów; zarówno tych potencjalnych, jak też tych aktualnych. Dbając zwłaszcza w tym drugim przypadku o to, aby działania wywiadowcze odbywały się dyskretnie. Jest to swego rodzaju cichy audyt w którym przedstawiamy raporty handlowe, ale też sprawdzamy np., czy dana spółka nie jest już którąś z kolei (po wcześniejszych upadłych, zlikwidowanych, lub „porzuconych”) danego prezesa lub członków zarządu, sprawdzamy jego ewentualne powiązania z innymi podmiotami. W raporcie z wywiadu w tym zakresie mogą być zawarte również informacje o czynnościach, których dokonał dłużnik celem uniemożliwienia egzekucji, dające podstawy do ich unieważnienia lub złożenia zawiadomienia do organów ścigania. Generalnie, z doświadczenia w długofalowej współpracy z niektórymi naszymi Klientami zdecydowanie widać odwrotną zależność: rozpoczęcie zlecania nam przez nich okresowo wywiadu gospodarczego w dłuższej perspektywie powoduje spadek ilości zleceń windykacji należności. Dla nas w takich wypadkach nie oznacza to generalnie straty, bo poprzez wywiad gospodarczy eliminowani są ci, zwłaszcza niedoszli kontrahenci, w zakresie których późniejsza windykacja niekoniecznie okazałaby się skuteczna. Tym niemniej aktywny, szeroko zakrojony wywiad zwłaszcza w windykacji trudnych wierzytelności ma znaczenie pierwszorzędne. Należy pamiętać o tym, aby jako główne kryterium wyboru wywiadowni przyjąć zakres i charakter informacji a więc jakość raportu. Rzetelny, naprawdę wiarygodny i miarodajny raport zawierający szerokie spectrum aktualnych i wiarygodnych oraz rzetelnych informacji. Pozwala uniknąć nieuczciwego kontrahenta, a jednocześnie ujawnią fakty które pomagają w wyegzekwowania należności. szerzęj tematyka wywiadu została przedatawiona w artykule”Ryzyka w procesie zarządzania należnościami w Spółce – praktyki i wzorce stosowane w biznesie”.

 

W zależności od zakresu ustaleń wykonujemy następujące wywiady gospodarcze:

  • Wywiad gospodarczy uproszczony –zawiera informacje dotyczące istnienia i funkcjonowania firmy uzyskane m. inn. z przeglądu dokumentacji rejestrowej, wizualnej lustracji użytkowanych obiektów i wywiadu środowiskowego.
  • Wywiad gospodarczy rozszerzony – zawiera:

– Ustalanie adresu aktualnego zameldowania oraz zlokalizowanie faktycznego miejsca pobytu ukrywających się dłużników,

– Ustalania nowej siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez wskazane podmioty gospodarcze,

– Poszukiwania składników majątkowych ruchomych i nieruchomych osób fizycznych bądź firm pod kątem możliwości przeprowadzenia skutecznej egzekucji komorniczej,

– Ustalania źródeł dochodów wskazanych przez Zleceniodawcę podmiotów lub osób,

– Podejmowania innych działań o charakterze poszukiwawczym – Zgodnie z zapotrzebowaniem Zleceniodawcy.