Kompleksowa obsługa prawna w postępowaniu upadłościowym

Trudna sytuacja gospodarcza występująca w Polsce często powoduje, że szczególnego znaczenia nabiera zagadnienie upadłości zarówno przedsiębiorców jak i konsumentów. Wierzymy, że stan niewypłacalności nie zawsze musi prowadzić do unicestwienia podmiotu gospodarczego. Niejednokrotnie ogłoszenie upadłości jest, lub może być jednym ze sposobów na przetrwanie tego trudnego okresu i wykorzystanie go w celu restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Podobnie sprawa przedstawia się w odniesieniu do konsumentów, którym ustawodawca umożliwił ogłoszenie ich upadłości w określonych przez prawo sytuacjach .

Założeniem Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej tak wierzycielom jak i podmiotom prowadzącym lub biorącym udział w postępowaniu upadłościowym, mianowicie syndykom, nadzorcom sądowym, a także podmiotom zagrożonym upadłością jak i samym upadłym. Specyfika postępowań upadłościowych pozwala nam służyć pomocą klientom z całej Polski.

Zakres naszych usług między innymi obejmuje:

 • łączenie, podział, przekształcenia spółek
 • restrukturyzacja przedsiębiorstwa
 • postępowanie naprawcze w razie zagrożenia upadłością
 • likwidacja spółek bez ogłoszenia upadłości
 • postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu
 • postępowanie upadłościowe z likwidacją majątku dłużnika
 • postępowanie w przedmiocie pozbawienia dłużnika prawa prowadzenia działalności gospodarczej
 • postępowanie upadłościowe wszczęte po śmierci dłużnika
 • postępowanie upadłościowe osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (upadłość konsumencka)
 • postępowanie upadłościowe wobec banków
 • postępowanie upadłościowe wobec zakładów ubezpieczeń
 • postępowanie upadłościowe wobec emitentów obligacji
 • międzynarodowe postępowania upadłościowe
 • kompleksowa obsługa prawna nowo powstałych podmiotów zakładanych przez byłych dłużników!