Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej cudzoziemiec pochodzący z kraju nie należącego do UE oraz nie będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym może prowadzić działalność w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej. Może również przystępować do takich spółek, a także  obejmować lub nabywać ich udziały lub akcje, nawet wówczas, gdy zgodnie z tą Ustawą nie może prowadzić indywidualnej działalności gospodarczej.

Jednocześnie należy wskazać iż niedozwolone jest dla wskazanych powyżej obcokrajowców prowadzenie działalności w formie spółki jawnej i partnerskiej, chyba że taka osoba posiada w RP: zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany oraz korzysta w RP z ochrony czasowej lub posiada ważną Kartę Polaka.

Przed planowanym przez cudzoziemca nabyciem lub objęciem większościowych udziałów lub akcji w spółce, która jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, należy sprawdzić czy zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców nie występuje obowiązek uzyskania stosownego zezwolenia od Ministra Spraw Wewnętrznych. Ta sama konieczność będzie występowała w sytuacji, kiedy spółka kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez obcokrajowców będzie chciała nabyć nieruchomość.

Nasze wieloletnie doświadczenie wskazuje iż dobrze sporządzony i udokumentowany  wniosek jest zawsze rozpatrywany pozytywnie. Niestety trwa to średnio do sześciu miesięcy. Jednocześnie należy pamiętać iż nabycie nieruchomości wbrew przepisom cytowanej powyżej Ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest nieważne.

Więcej o zasadach nabywania i zwolnieniach dotyczących zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca napiszę w następnych artykułach.

Mariusz Tywoniuk

O Mariusz Tywoniuk

Prezes Zarządu Kancelarii Prawnej GM Consulting i Dyrektor Placówki Oświatowej Centrum Kształcenia Kadr Optimum CG, jednocześnie Prezes Zarządu Optimum CG Sp. z o.o. Absolwent Katedry Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wydziału Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Pierwsze doświadczenia nabyte w Wydziale Przestępczości Gospodarczej Komendy Stołecznej w Warszawie. Od 1998r. realizuje projekty wdrożeniowe w zakresie przekształcenia i reorganizacji podmiotów gospodarczych - głównie spółek kapitałowych, audytów związanych z: bezpieczeństwem należności, proceduralizacją działań windykacyjnych, realizacją procesów naprawczych, przekształceniowych i restrukturyzacyjnych, oraz szeroko pojętego doradztwa prawno-ekonomicznego. Stale podnosi swoje kwalifikacje w zakresie prawa, ekonomii, rachunkowości, zarządzania i ekonomii społecznej uczestnicząc w wielu kursach zawodowych i szkoleniach, a także konferencjach krajowych i międzynarodowych. Członek Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.