Kwestia prosta jednak pojawia się na tym polu wiele pytań. Zatem postaram się tą kwestię odrobinę przybliżyć.Zmiana statutu należy do kompetencji walnego zgromadzenia i wymaga uchwały tegoż zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów. W związku z powyższym następuje konieczność jego zwołania.

Zasady zwoływania walnego zgromadzenia zgodnie z przepisem art. 5. § 1 ust. 5. PS określa statut. Jednak należy pamiętać, że o czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia zawiadamia się członków, związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, oraz Krajową Radę Spółdzielczą w sposób i w terminach określonych w statucie. Spółdzielnie socjalne to większości małe podmioty zrzeszające kilka osób, które biorą czynny udział w życiu spółdzielni. Jednak, jeżeli nie wszyscy biorą udział w zmianach warto do powiadomienia dołączyć zmiany w statucie by członkowie mogli się z nimi zapoznać. Nie jest to obowiązek wynikający z przepisów, ale ułatwienie praktyczne, które pozwoli znacząco skrócić debatę nad zmianami. Doświadczenie wskazuje, że kiedy członkowie zapoznają się ze zmianami wcześniej, przedyskutują je, to na samym walnym niema tylu pytań i wątpliwości, a debata staje się tylko formalnością niezbędną do przejścia do głosowania nad przyjęciem zmian.

Po przyjęciu statutu mamy trzydzieści dni na zgłoszenie zmian do Krajowego Rejestru Sądowego jednak nie zapomnijmy, iż zmiana statutu nie wywołuje skutków prawnych przed jej wpisaniem do Krajowego Rejestru Sądowego. Tym samym zmiana statutu nie jest ważna z chwilą powzięcia stosownej uchwały, a z momentem, kiedy Wydział Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego właściwego terytorialnie wyda postanowienie o dokonaniu takowego wpisu. Problem ten nabiera szczególnego znaczenia, kiedy weźmiemy pod uwagę, że wydanie postanowienia może trwać do pół roku, a w przypadku niektórych Sądów dłużej.

Mariusz Tywoniuk

O Mariusz Tywoniuk

Prezes Zarządu Kancelarii Prawnej GM Consulting i Dyrektor Placówki Oświatowej Centrum Kształcenia Kadr Optimum CG, jednocześnie Prezes Zarządu Optimum CG Sp. z o.o. Absolwent Katedry Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wydziału Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Pierwsze doświadczenia nabyte w Wydziale Przestępczości Gospodarczej Komendy Stołecznej w Warszawie. Od 1998r. realizuje projekty wdrożeniowe w zakresie przekształcenia i reorganizacji podmiotów gospodarczych - głównie spółek kapitałowych, audytów związanych z: bezpieczeństwem należności, proceduralizacją działań windykacyjnych, realizacją procesów naprawczych, przekształceniowych i restrukturyzacyjnych, oraz szeroko pojętego doradztwa prawno-ekonomicznego. Stale podnosi swoje kwalifikacje w zakresie prawa, ekonomii, rachunkowości, zarządzania i ekonomii społecznej uczestnicząc w wielu kursach zawodowych i szkoleniach, a także konferencjach krajowych i międzynarodowych. Członek Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.