Uzależnienie przyjęcia nowego członka od okresu kandydackiego i czas trwania tego okresu ustawodawca pozostawił woli spółdzielców. Czyli jeżeli decydujemy się na wprowadzenie okresu kandydackiego musimy zawrzeć w statucie stosowne postanowienia. Na tej płaszczyźnie spotykam się z dwoma szkołami. W pierwszej okresy kandydackie wynoszą rok nawet w kilku przypadkach spotkałem się z postanowieniem o dwóch latach. Na zadane pytanie, co w przypadku, kiedy któryś ze spółdzielców zdecyduje o odejściu? Słyszę często odpowiedź, iż wprawdzie nie było takiego przypadku, ale tak długi okres pozwala sprawdzić się wzajemnie zanim dana osoba wejdzie do spółdzielni, jako pełnoprawny jej członek.

Druga szkoła to często druga skrajność tzn. okresy kandydackie tygodniowe lub dwutygodniowe. Ja w takiej sytuacji przyznaję zastanawiam się, po co w ogóle taki okres kandydacki wprowadzać? Przecież w ciągu tygodnia nie powiemy wiele o człowieku, którego chcemy przyjąć w poczet spółdzielców. Z prowadzonych ze spółdzielniami rozmów wynika, iż takie regulacje statutowe występują u tych spółdzielców, którzy zetknęli się z problemem konieczności uzupełnienia składu spółdzielni i statut skutecznie im to uniemożliwiał.

Osobiście jestem zwolennikiem połączenia tych dwu możliwości. Jak to zrobić? Wystarczy w statucie umieścić dwa postanowienia.

„Przyjęcie w poczet członków spółdzielni jest uzależnione od odbycia przez kandydata na członka okresu kandydackiego. Okres kandydacki trwa12 miesięcy”

„Zarząd może zdecydować o odstąpieniu od okresu kandydackiego ze względu na ważne interesy spółdzielni lub spółdzielców.”

Takie rozwiązanie pozwala z jednej strony zachować okres, w którym faktycznie możemy wzajemnie się poznać z drugiej strony, jeżeli jest taka potrzeba uprawniony organ spółdzielni może od okresu kandydackiego odstąpić. Zwracam uwagę, że zacytowane postanowienia możemy zastosować wprost do statutu w spółdzielniach, w których organem spółdzielni uprawnionym do przyjmowania kandydatów jest ZARZĄD. W przypadku, kiedy organem uprawnionym będzie walne zgromadzenie lub rada nadzorcza należy odpowiednio zamienić słowo „zarząd na właściwy organ.

Mariusz Tywoniuk

O Mariusz Tywoniuk

Prezes Zarządu Kancelarii Prawnej GM Consulting i Dyrektor Placówki Oświatowej Centrum Kształcenia Kadr Optimum CG, jednocześnie Prezes Zarządu Optimum CG Sp. z o.o. Absolwent Katedry Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wydziału Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Pierwsze doświadczenia nabyte w Wydziale Przestępczości Gospodarczej Komendy Stołecznej w Warszawie. Od 1998r. realizuje projekty wdrożeniowe w zakresie przekształcenia i reorganizacji podmiotów gospodarczych - głównie spółek kapitałowych, audytów związanych z: bezpieczeństwem należności, proceduralizacją działań windykacyjnych, realizacją procesów naprawczych, przekształceniowych i restrukturyzacyjnych, oraz szeroko pojętego doradztwa prawno-ekonomicznego. Stale podnosi swoje kwalifikacje w zakresie prawa, ekonomii, rachunkowości, zarządzania i ekonomii społecznej uczestnicząc w wielu kursach zawodowych i szkoleniach, a także konferencjach krajowych i międzynarodowych. Członek Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.