Kto jest umocowany do zawarcia umowy z członkiem zarządu w spółce z o.o.?

Ponieważ często członkowie zarządów mają problem z tym kto powinien ze strony spółki podpisać np. umowę o pracę z Prezesem zarządu, postaram się przybliżyć tę problematykę. Zgodnie z art. 201 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH) to „Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę” więc to zarząd na warunkach reprezentacji zawiera umowy w imieniu spółki. Czy więc zarząd podpisuje umowę sam ze sobą? Otóż ustawa przewiduje wyjątki od tej zasady. Jednym z wyjątków jest art. 210 KSH, który stanowi: „Art. 210. § 1. W umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. § 2. W przypadku gdy […]

Czy warto założyć jednoosobową spółkę zoo?

Wiele osób ma zakorzenione w świadomości przekonanie, iż spółka powinna posiadać minimum dwóch wspólników. W przypadku spółek kapitałowych, jakimi są spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna jest to nic bardziej mylnego. Zgodnie z przepisem art. 4 KSH spółka jednoosobowa to spółka kapitałowa, której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika albo akcjonariusza. Prowadzenie jednoosobowej spółki kapitałowej pozwala na oddzielenie ryzyka finansowego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą od wspólnika/akcjonariusza zaangażowanego w nią kapitałowo. Wprawdzie koszty prowadzenia takiej spółki są wyższe od prowadzenia przedsięwzięcia w formie „działalności gospodarczej osoby fizycznej”,  jednak to właśnie koszty rekompensują korzyści wynikające np.; z ograniczenia ryzyka gospodarczego, możliwych do uzyskania świadczeń socjalnych, pozyskania inwestora lub odsprzedania […]

Zakładanie Spółek prawa polskiego przez cudzoziemców

Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej cudzoziemiec pochodzący z kraju nie należącego do UE oraz nie będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym może prowadzić działalność w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej. Może również przystępować do takich spółek, a także  obejmować lub nabywać ich udziały lub akcje, nawet wówczas, gdy zgodnie z tą Ustawą nie może prowadzić indywidualnej działalności gospodarczej. Jednocześnie należy wskazać iż niedozwolone jest dla wskazanych powyżej obcokrajowców prowadzenie działalności w formie spółki jawnej i partnerskiej, chyba że taka osoba posiada w RP: zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, […]

Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o.

Zanim przejdę do opisania konkretnych działań warto omówić czym jest kapitał zakładowy?   Jest on pierwotnym wkładem właścicieli wniesionym przy założeniu spółki, często określam go, jako wielkość stanowiącą sumę udziałów w kapitale zakładowym, gdzie wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 zł. A kapitał zakładowy nie może być niższy niż 5 000zł. Ustawodawca nie określił maksymalnej wysokości kapitału zakładowego spółki z o.o., a więc wspólnicy mogą dowolnie określić wysokość tego kapitału Kapitał zakładowy w postaci wkładów pieniężnych, czy też rzeczowych może być zmieniany w inne wartości majątkowe. A więc: Spółka może korzystać z majątku wniesionego na pokrycie tego kapitału. Jest to tzw. zasada surogacji – jedne składniki majątku, możesz […]