Zarząd w którym nie ma wymaganej liczby członków

Osoby decydujące się na założenie Spółki często zadają pytanie. Z ilu członków powinien składać się zarząd spółki z o.o.? Odpowiedź niesie art. 201 par.2., który stanowi: „Zarząd spółki z o.o. może się składać z jednego albo większej liczby członków”. Tak więc przepis Kodeksu Spółek Handlowych nie nakazuje sprecyzowania w umowie spółki konkretne liczby osób wchodzących w skład Zarządu. Niestety często praktykowane jest precyzyjne określenie w umowie spółki liczby osób wchodzących w skład zarządu (np.: zarząd składa się z trzech członków zarządu. Do reprezentowania spółki upoważnionych jest dwóch członków zarządu łącznie).Jeżeli w umowie spółki wprowadzimy postanowienie wskazujące ściśle liczbę członków zarządu, zmniejszenie tej liczby skutkuje tym że Zarząd jako organ przestaje istnieć, […]

Uzupełnienie członków spółdzielni socjalnej do wymaganego minimum

Chciałbym odpowiedzieć na coraz częściej zadawane pytanie. Co dzieje się ze spółdzielnią, w której liczba członków spada poniżej minimalnej? Niestety w tym miejscu trochę prawa zgodnie z art. 18 Ustawy o spółdzielniach socjalnych, spółdzielnia przechodzi w stan likwidacji w przypadku zmniejszenia się liczby członków poniżej pięciu w przypadku osób fizycznych i dwóch w przypadku osób prawnych. Mając na uwadze powyższe wielu członków spółdzielni socjalnych zadaje sobie pytanie, kiedy następuje obowiązek przejścia w stan likwidacji? Najczęściej padają dwa terminy. Z dniem w którym zmniejsza się liczba członków lub w ciągu sześciu miesięcy od dnia zmniejszenia ilości członków poniżej zapisanego w ustawie minimum. Otóż nic bardziej mylnego. Okres sześciu miesięcy wynika z […]

Łączenie spółdzielni socjalnych

Aby realizować nawet te najszczytniejsze cele spółdzielcze, spółdzielnia socjalna musi zarabiać na utrzymanie siebie i swoich członków. Tym samym każda ze spółdzielni, jak każde przedsięwzięcie biznesowe, poddawana jest naturalnej weryfikacji przez rynek, a tym samym część z pomysłów niestety rynek weryfikuje negatywnie i z kolei te podmioty nie są w stanie zbudować sobie stabilnego przychodu pozwalającego na dalsze funkcjonowanie. W takiej sytuacji często pozostaje likwidacja bądź połączenie. Ponieważ likwidacja wiąże się z utratą miejsc pracy w likwidowanej spółdzielni, a ponadto jest procesem kosztownym, złożonym, wymagającym rozległej wiedzy i doświadczenia o wiele korzystniejszym jest połączenie z silniejszym partnerem, jakim jest inna spółdzielnia socjalna. Takie rozwiązanie często silniejszej spółdzielni pozwala na rozszerzenie […]

Zmiana statutu spółdzielni socjalnej

Kwestia prosta jednak pojawia się na tym polu wiele pytań. Zatem postaram się tą kwestię odrobinę przybliżyć.Zmiana statutu należy do kompetencji walnego zgromadzenia i wymaga uchwały tegoż zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów. W związku z powyższym następuje konieczność jego zwołania. Zasady zwoływania walnego zgromadzenia zgodnie z przepisem art. 5. § 1 ust. 5. PS określa statut. Jednak należy pamiętać, że o czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia zawiadamia się członków, związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, oraz Krajową Radę Spółdzielczą w sposób i w terminach określonych w statucie. Spółdzielnie socjalne to większości małe podmioty zrzeszające kilka osób, które biorą czynny udział w życiu spółdzielni. Jednak, jeżeli nie wszyscy […]

Ile powinien trwać okres kandydacki w Spółdzielni socjalnej?

Uzależnienie przyjęcia nowego członka od okresu kandydackiego i czas trwania tego okresu ustawodawca pozostawił woli spółdzielców. Czyli jeżeli decydujemy się na wprowadzenie okresu kandydackiego musimy zawrzeć w statucie stosowne postanowienia. Na tej płaszczyźnie spotykam się z dwoma szkołami. W pierwszej okresy kandydackie wynoszą rok nawet w kilku przypadkach spotkałem się z postanowieniem o dwóch latach. Na zadane pytanie, co w przypadku, kiedy któryś ze spółdzielców zdecyduje o odejściu? Słyszę często odpowiedź, iż wprawdzie nie było takiego przypadku, ale tak długi okres pozwala sprawdzić się wzajemnie zanim dana osoba wejdzie do spółdzielni, jako pełnoprawny jej członek. Druga szkoła to często druga skrajność tzn. okresy kandydackie tygodniowe lub dwutygodniowe. Ja w takiej […]