Mariusz Tywoniuk

O Mariusz Tywoniuk

Prezes Zarządu Kancelarii Prawnej GM Consulting i Dyrektor Placówki Oświatowej Centrum Kształcenia Kadr Optimum CG, jednocześnie Prezes Zarządu Optimum CG Sp. z o.o. Absolwent Katedry Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wydziału Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Pierwsze doświadczenia nabyte w Wydziale Przestępczości Gospodarczej Komendy Stołecznej w Warszawie. Od 1998r. realizuje projekty wdrożeniowe w zakresie przekształcenia i reorganizacji podmiotów gospodarczych - głównie spółek kapitałowych, audytów związanych z: bezpieczeństwem należności, proceduralizacją działań windykacyjnych, realizacją procesów naprawczych, przekształceniowych i restrukturyzacyjnych, oraz szeroko pojętego doradztwa prawno-ekonomicznego. Stale podnosi swoje kwalifikacje w zakresie prawa, ekonomii, rachunkowości, zarządzania i ekonomii społecznej uczestnicząc w wielu kursach zawodowych i szkoleniach, a także konferencjach krajowych i międzynarodowych. Członek Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.

Реєстрація фірми в Жешуві (Польща)

Реєстрація фірми в Жешуві (Польща)

Про те, щоб відкрити власний бізнес в ЄС сьогодні думає кожна третя особа. Приватний бізнес чудово себе почуває на європейських ринках. Створення власного бізнесу для українців у такій країні як Польща, а загалом у місті Жешув (Rzeszów), що знаходиться в Підкарпатському воєводстві, надає нам такі позитивні моменти

Практичний досвід реєстрації фірми в Польщі українцем

Практичний досвід реєстрації фірми в Польщі українцем

Всім привіт! В якості подяки Маріушу за якісно надані послуги, та замість звичайного відгуку я вирішив написати статтю присвячену моєму практичному досвіду по реєстрації фірми в Польщі.

Як зберегти свій бізнес в період української кризи?

Як зберегти свій бізнес в період української кризи?

В період знецінення української гривні та стрімкої дестабілізації економіки України в цілому дехто з бізнесменів в намаганні зберегти свій бізнес переносить його в інші країни, частіше європейські. Вибираючи між найдорожчими та найперспективнішими країнами більшість залишає свій погляд на нашому європейському сусіді – Польщі. Збереження бізнесу під час економічної кризи та пошук варіантів заробітку в євро, доларах або іншій доволі стабільній валюті це те, що сьогодні хвилює майже всіх бізнесменів України. Ті, хто має декілька представництв свого бізнесу в різних країнах навіть зараз тримається доволі міцно, і тут не йдеться про великі потужні підприємства. Мова йде про маленькі фірми, так як прибуток навіть в 100$/місяць при сьогоднішньому курсі це вже показник […]

РЕЄСТРАЦІЯ ФІРМИ ТА ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В ПОЛЬЩІ

РЕЄСТРАЦІЯ ФІРМИ ТА ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В ПОЛЬЩІ

В сучасному світі все більше людей прагнуть працювати на себе – відкрити власну фірму, займатись близькою до душі справою, ще й отримувати гідну винагороду за свою працю. Незважаючи на ризики та особисті страхи, у цій авантюрній ідеї привабливим є те, що вкладені сили та кошти відбиваються не лише з матеріальної точки зору. У Вас з’являється шанс реалізувати власні амбіції, а в перспективі Ви отримуєте «стабільний депозит», котрий не прив’язуватиме Вас до робочого графіку та щомісячної заробітної платні. Погодьтесь – звучить привабливо. А якщо піти далі? Якщо розширити, або і зовсім «прибрати кордони»? Чи задумувались Ви про можливість ведення власного бізнесу за кордоном в період української кризи 2015? Відкрити власну фірму в […]

Kto jest umocowany do zawarcia umowy z członkiem zarządu w spółce z o.o.?

Ponieważ często członkowie zarządów mają problem z tym kto powinien ze strony spółki podpisać np. umowę o pracę z Prezesem zarządu, postaram się przybliżyć tę problematykę. Zgodnie z art. 201 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH) to „Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę” więc to zarząd na warunkach reprezentacji zawiera umowy w imieniu spółki. Czy więc zarząd podpisuje umowę sam ze sobą? Otóż ustawa przewiduje wyjątki od tej zasady. Jednym z wyjątków jest art. 210 KSH, który stanowi: „Art. 210. § 1. W umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. § 2. W przypadku gdy […]

Czy warto założyć jednoosobową spółkę zoo?

Wiele osób ma zakorzenione w świadomości przekonanie, iż spółka powinna posiadać minimum dwóch wspólników. W przypadku spółek kapitałowych, jakimi są spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna jest to nic bardziej mylnego. Zgodnie z przepisem art. 4 KSH spółka jednoosobowa to spółka kapitałowa, której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika albo akcjonariusza. Prowadzenie jednoosobowej spółki kapitałowej pozwala na oddzielenie ryzyka finansowego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą od wspólnika/akcjonariusza zaangażowanego w nią kapitałowo. Wprawdzie koszty prowadzenia takiej spółki są wyższe od prowadzenia przedsięwzięcia w formie „działalności gospodarczej osoby fizycznej”,  jednak to właśnie koszty rekompensują korzyści wynikające np.; z ograniczenia ryzyka gospodarczego, możliwych do uzyskania świadczeń socjalnych, pozyskania inwestora lub odsprzedania […]

Zakładanie Spółek prawa polskiego przez cudzoziemców

Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej cudzoziemiec pochodzący z kraju nie należącego do UE oraz nie będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym może prowadzić działalność w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej. Może również przystępować do takich spółek, a także  obejmować lub nabywać ich udziały lub akcje, nawet wówczas, gdy zgodnie z tą Ustawą nie może prowadzić indywidualnej działalności gospodarczej. Jednocześnie należy wskazać iż niedozwolone jest dla wskazanych powyżej obcokrajowców prowadzenie działalności w formie spółki jawnej i partnerskiej, chyba że taka osoba posiada w RP: zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, […]

Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o.

Zanim przejdę do opisania konkretnych działań warto omówić czym jest kapitał zakładowy?   Jest on pierwotnym wkładem właścicieli wniesionym przy założeniu spółki, często określam go, jako wielkość stanowiącą sumę udziałów w kapitale zakładowym, gdzie wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 zł. A kapitał zakładowy nie może być niższy niż 5 000zł. Ustawodawca nie określił maksymalnej wysokości kapitału zakładowego spółki z o.o., a więc wspólnicy mogą dowolnie określić wysokość tego kapitału Kapitał zakładowy w postaci wkładów pieniężnych, czy też rzeczowych może być zmieniany w inne wartości majątkowe. A więc: Spółka może korzystać z majątku wniesionego na pokrycie tego kapitału. Jest to tzw. zasada surogacji – jedne składniki majątku, możesz […]

Zarząd w którym nie ma wymaganej liczby członków

Osoby decydujące się na założenie Spółki często zadają pytanie. Z ilu członków powinien składać się zarząd spółki z o.o.? Odpowiedź niesie art. 201 par.2., który stanowi: „Zarząd spółki z o.o. może się składać z jednego albo większej liczby członków”. Tak więc przepis Kodeksu Spółek Handlowych nie nakazuje sprecyzowania w umowie spółki konkretne liczby osób wchodzących w skład Zarządu. Niestety często praktykowane jest precyzyjne określenie w umowie spółki liczby osób wchodzących w skład zarządu (np.: zarząd składa się z trzech członków zarządu. Do reprezentowania spółki upoważnionych jest dwóch członków zarządu łącznie).Jeżeli w umowie spółki wprowadzimy postanowienie wskazujące ściśle liczbę członków zarządu, zmniejszenie tej liczby skutkuje tym że Zarząd jako organ przestaje istnieć, […]

Uzupełnienie członków spółdzielni socjalnej do wymaganego minimum

Chciałbym odpowiedzieć na coraz częściej zadawane pytanie. Co dzieje się ze spółdzielnią, w której liczba członków spada poniżej minimalnej? Niestety w tym miejscu trochę prawa zgodnie z art. 18 Ustawy o spółdzielniach socjalnych, spółdzielnia przechodzi w stan likwidacji w przypadku zmniejszenia się liczby członków poniżej pięciu w przypadku osób fizycznych i dwóch w przypadku osób prawnych. Mając na uwadze powyższe wielu członków spółdzielni socjalnych zadaje sobie pytanie, kiedy następuje obowiązek przejścia w stan likwidacji? Najczęściej padają dwa terminy. Z dniem w którym zmniejsza się liczba członków lub w ciągu sześciu miesięcy od dnia zmniejszenia ilości członków poniżej zapisanego w ustawie minimum. Otóż nic bardziej mylnego. Okres sześciu miesięcy wynika z […]